Algemeen
Stichting Bes Grijzenhout
Opgericht  10 december 2021
RSIN nummer 863366715
KvK nummer 84782382

Email
info@stichtingbesgrijzenhout.nl

Bestuur
Geer Roobeek, voorzitter
Jan Rietvink, secretaris
Mark Koning, penningmeester 

Bankrekening
NL15 RABO 0190 0507 21

 

Doel

De algemene doelstelling van de stichting is het beheren van de grote creatieve nalatenschap van beide kunstenaars. Meer specifiek zullen de activiteiten bestaan uit het onder de aandacht brengen van het werk van Peter Bes en Irene Grijzenhout bij diverse culturele instellingen zoals musea en het initiëren en bijdragen in het tot stand brengen van tentoonstellingen met werk van beide kunstenaars. Ook wordt daarbij gedacht aan het samen stellen van boeken en medewerking verlenen aan publicaties over het werk. De kunst van Bes en Grijzenhout in de belangstelling houden bij publiek en de culturele sector.
Tevens heeft de stichting als doel om middels verkoop van kunstwerken van genoemde kunstenaars gelden te genereren om deze ten goede te laten komen aan stichtingen of culturele fondsen. Te denken valt daarbij aan donaties aan bijvoorbeeld fondsen voor jonge kunstenaars of jonge musici of diervriendelijke stichtingen.

Beleidsplan

Het werk van kunstenaar Peter Bes omvat een grote collectie grafiek, schilderijen en driedimensionale papieren sculpturen. Het werk van Irene Grijzenhout bestaat uit grafiek en tekeningen en hoofdzakelijk uit keramische objecten.
Om de doelstelling te realiseren zal het beleid van het bestuur er op gericht zijn om naast de conservering van de kunstwerken er zoveel mogelijk aandacht blijft voor het werk van beide gerenommeerde kunstenaars. Door medewerking aan of produceren van publicaties, door werk beschikbaar te stellen voor tentoonstellingen, door werk in bruikleen te geven of door werk te schenken aan musea.
Het beleid van de stichting zal verschillende componenten bevatten o.a. het inventariseren, documenteren en conserveren van het werk, het bijdragen in publicaties en boeken, de belangstelling voor het werk inventariseren bij culturele instellingen en het financieel beheer van de nalatenschap.

Financiële verantwoording

De Stichting Bes Grijzenhout beheert de nalatenschap van de kunstenaars Peter Bes en Irene Grijzenhout.
De beheerskosten omvatten depot, opslag, verzekering, transport, restauratie, uitgaande bruiklenen, enzovoort. Het collectiebeheer, de eventuele opbrengst uit verkoop kunstwerken en het toegankelijk maken voor publiek via tentoonstellingen en uitgaande bruiklenen wordt t.z.t. nader toegelicht in de jaarrekening en jaarverslag van de stichting. Bestuursleden werken vrijwillig en kunnen voor hun werkzaamheden desgewenst een onkostenvergoeding ontvangen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Een uitgebreid verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt nader toegelicht in de jaarrekening en jaarverslag 2022.